Expert-Grup Moldova: Cancelaria de Stat gestionează întreprinderi cu performanţe şi competitivitate reduse

Experţii susţin că întreprinderile din subordinea Cancelariei de Stat a executivului RM, prestatoare de servicii pentru activităţile Guvernului nu sunt competitive. Ele trebuie reformate, serviciile contractate pe piaţă, iar politica statului în acest sens regândită esenţial.
Guvernul Republicii Moldova
Guvernul Republicii Moldova (Epoch Times)

Centrul Analitic Independent Expert-Grup în nota analitică privind cheltuielile efectuate de Cancelaria de Stat a Guvernului Republicii Moldova constată că în ultimii ani, ponderea cheltuielilor Cancelariei de Stat în bugetul de stat s-a menţinut la nivelul de 0,9% - 1,2%. În mare măsură, aceste cheltuieli revin instituţiilor din subordine, care realizează activităţi de suport sau prestează servicii Guvernului şi, de obicei, sunt externalizate în ţările Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). În acelaşi timp, ponderea cheltuielilor Aparatului central al Cancelariei de Stat - deţinător al funcţiilor de bază ale „Centrului Guvernului”, în bugetul de stat este de 0,12%, cifră care depăşeşte media de 0,05% recomandabilă pentru ţările OCDE, motivul fiind existenţa unor subdiviziuni din subordine care realizează funcţii improprii.

Aceeaşi situaţie se atestă pe parcursul anilor şi în ponderea efectivului limită de personal al Cancelariei de Stat în administraţia publică centrală, care constituie 7,4%, ceea ce depăşeşte limita maximă înregistrată în ţările OCDE, cum ar fi Elveţia cu 5,94%. În urma modificărilor cadrului normativ din octombrie curent, ponderea efectivului limită s-a redus până la 5,3%, însă această cifră ar putea creşte odată cu reorganizarea întregului Guvern.

În ceea ce priveşte activitatea întreprinderilor aflate în gestiunea Cancelariei de Stat, autorul studiului atenţionează asupra performanţelor reduse ale acestora, dar şi a lipsei de investiţii in procesul de producere, fapt ce duce la erodarea capacităţii şi a competitivităţii acestora pe piaţă.

Expertul menţionează că termenul „Centrul Guvernului” se referă la o structură administrativă care acordă suport direct şi consiliază puterea executivă - Prim-ministrul şi Guvernul, ca organ colectiv de luare a deciziilor. Obiectivul principal al acestuia este să asigure implementarea strategică, coerentă şi bazată pe evidenţe a politicilor guvernului. Numele dat Centrului Guvernului variază de la o ţară la alta - Secretariatul General, Oficiul/Aparatul Guvernului, Cancelaria de Stat etc.

Centrele Guvernelor au în prezent un rol tot mai activ în coordonarea politicilor, în comparaţie cu rolul lor tradiţional de a acorda suport executivului din punct de vedere administrativ. Astfel, conform OCDE, pentru a fi eficace, Centrul Guvernului trebuie să fie suficient de mic pentru a reacţiona rapid la evenimentele care derulează rapid. În Republica Moldova, Cancelaria de Stat este autoritatea publică care are rolul de „Centru al Guvernului” în organizarea activităţii Executivului.

În subordinea Cancelariei de Stat, conform regulamentului său de activitate, se află 17 organizaţii, instituţii şi întreprinderi de stat, dintre care, multe au fost create în baza structurilor şi uzanţelor existente până la declararea independenţei Republicii Moldova, nefiind supuse pe parcurs unor analize în scopul determinării eficienţei, eficacităţii şi raţionamentului acestor instituţii. Majoritatea acestor instituţii şi întreprinderi de stat sunt prestatoare de servicii, atât în suportul activităţii Guvernului, cât şi pentru publicul general. Conform bunelor practici la nivelul ţărilor OCDE, serviciile pentru suportul activităţii Guvernului sunt contractate pe piaţă.

În structura Cancelariei de Stat mai sunt incluse subdiviziuni care realizează funcţii improprii Centrului Guvernului - Biroul pentru relaţii cu diaspora, Biroul pentru reintegrarea ţării, Serviciul monitorizare a controalelor de stat, Secretariatul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, Secretariatul permanent al Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane.

Modificarea din luna octombrie a.c. a structurii Cancelariei de Stat şi a efectivului-limită, cu scopul consolidării funcţiilor de coordonare a politicilor publice la nivel general şi a politicilor orizontale, de conformitate juridică şi management al documentelor şi de suport administrativ pentru activitatea guvernului este un pas important pentru a spori rolul Cancelariei de Stat ca „Centru al Guvernului”. Totuşi, pentru raţionalizarea activităţii, concentrarea asupra funcţiilor de bază a Cancelariei de Stat şi eficientizarea cheltuielilor publice gestionate, experţii recomandă continuarea măsurilor de reformă instituţională prin regândirea în general a politicii privind administrarea proprietăţii private a statului.