Politica de confidențialitate

Introducere


Asociaţia Timpuri Epocale (în continuare: Epoch Times) consideră protecţia datelor cu caracter personal ale utilizatorilor serviciilor Epoch Times (inclusiv epochtimes-românia.com, subdomeniile acestuia, newsletter-ul Epoch Times; în continuare: Servicii) ca fiind o preocupare serioasă în calitate de furnizor de servicii. În cele ce urmează, veţi fi informaţi cu privire la colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor dumneavoastră, precum şi la drepturile care vă revin.

Orice întrebări legate de protecţia datelor în ceea ce priveşte Serviciile pot fi adresate oricând către noi, Asociaţia Timpuri Epocale, în calitate de entitate responsabilă cu prelucrarea datelor conform Art. 4 alin. 7 GDPR. E-mail: redirect@epochtimes.ro.

 

A. Partea Generală


§ 1 Definiţii

1. „Date cu caracter personal“ în sensul Art. 4 alin. 1 GDPR reprezintă toate informaţiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă (în continuare: „persoană vizată“); se consideră că o persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, o identificare online sau una sau mai multe caracteristici specifice care sunt expresia identităţii fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ale acelei persoane fizice.

2. „Prelucrare“ în sensul Art. 4 alin. 2 GDPR reprezintă orice operaţiune sau serie de operaţiuni efectuate cu sau fără ajutorul procedurilor automate în legătură cu date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, distribuirea sau oricare alt mod de furnizare, compararea sau conectarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

3. „Responsabil“ în sensul Art. 4 alin. 7 GDPR reprezintă persoana fizică sau juridică, autoritatea, organizaţia sau altă entitate care, singură sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal; dacă scopurile şi mijloacele acestei prelucrări sunt prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul statelor membre, responsabilul poate fi stabilit conform criteriilor specifice prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul statelor membre.

4. „Terţ“ în sensul Art. 4 alin. 10 reprezintă o persoană fizică sau juridică, autoritatea, organizaţia sau altă entitate, cu excepţia persoanei vizate, a responsabilului, a procesatorului de date şi a persoanelor care sunt autorizate sub autoritatea directă a responsabilului sau a procesatorului de date să prelucreze date cu caracter personal.

5. „Procesator de date“ în sensul Art. 4 alin. 8 GDPR reprezintă persoana fizică sau juridică, autoritatea, organizaţia sau altă entitate care prelucrează date cu caracter personal în numele responsabilului.

6. „Consimţământ“ (Art. 4 alin. 11 GDPR) al persoanei vizate reprezintă orice manifestare voluntară, specifică, informată şi neechivocă a voinţei persoanei vizate prin care aceasta exprimă acordul său cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, într-un caz concret, prin intermediul unei declaraţii sau al unei alte acţiuni clare afirmative.

 

§ 2 Ştergerea datelor şi durata de stocare

1. Pentru procesele respective de prelucrare a datelor prezentate în continuare, vom indica serviciile noastre, precum şi durata de stocare şi informaţii privind momentul ştergerii sau blocării. În cazul în care nu specificăm explicit o durată de stocare, vom şterge sau bloca datele dvs. personale atunci când scopul prelucrării datelor este atins sau temeiul legal nu se mai aplică.

2. În cazuri excepţionale, stocarea datelor poate să aibă loc şi după durata specificată:

- în cazul unor litigii legale concrete iminente cu dvs.

- în cazuri de alte litigii legale, atunci când datele respective sunt relevante şi interesul pentru stocare depăşeşte interesul pentru ştergere

- în caz de obligaţii legale de stocare

3. În cazul în care termenul legal de stocare expiră, vom bloca sau şterge datele dvs. personale, dacă:

- o stocare suplimentară este necesară şi

- există o bază legală pentru stocarea ulterioară

 

§ 3 Drepturile utilizatorilor

Ca utilizatori ai serviciilor noastre, aveţi următoarele drepturi conform GDPR:

- dreptul de a obţine în mod gratuit informaţii cu privire la datele cu caracter personal pe care le-am stocat despre dvs., conform Articolului 15 GDPR

- dreptul de a rectifica datele incorecte şi de a completa datele conform Articolului 16 GDPR

- dreptul de a şterge datele dvs. cu caracter personal conform Articolului 17 GDPR

- dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor dvs. conform Articolului 18 GDPR

- dreptul la portabilitatea datelor conform Articolului 20 GDPR

- dreptul conform Articolului 21 GDPR de a vă opune în orice moment prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în special împotriva prelucrării în scopuri de publicitate directă

- dreptul de a vă retrage consimţământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul unei prelucrări, conform Articolului 7(3) GDPR.

dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în cazul în care consideraţi că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este ilegală, conform Articolului 77 GDPR

Pentru a vă exercita dreptul de retragere în conformitate cu Articolul 7(3) GDPR, puteţi să ne trimiteţi oricând un email informal la adresa: redirect@epochtimes.ro.


§ 4 Măsuri de securitate

Adoptăm măsuri de securitate organizatorice şi tehnice conform stadiului tehnicii, pentru a ne asigura că se respectă prevederile legilor privind protecţia datelor şi pentru a proteja datele prelucrate de noi împotriva manipulărilor accidentale sau intenţionate, a pierderii, distrugerii sau accesului neautorizat de către persoane neautorizate. Folosim în special criptarea SSL pentru a proteja transmiterea conţinuturilor confidenţiale, cum ar fi datele colectate în cadrul unei comenzi efectuate la noi. Dacă conţinuturile de pe site-ul nostru sunt transmise criptat, puteţi recunoaşte acest lucru prin prezenţa simbolului de cheie sau lacăt în partea de jos a barei de stare a browserului dvs.

 

§ 5 Transmiterea datelor către terţe pârţi şi furnizori terţi

1. Transmiterea datelor către terţi are loc numai în cadrul prevederilor legale. Printre destinatarii acestor date pot fi furnizori de servicii de plată, furnizori de servicii IT sau furnizori de servicii şi conţinuturi integrate într-un site web. Urmează următoarele categorii de destinatari, în cazul cărora se poate trata de obicei de prelucrători de date, şi care pot avea acces la datele dvs. cu caracter personal:

- Furnizori externi de servicii pentru operarea site-ului nostru şi prelucrarea datelor stocate sau transmise prin sisteme (de exemplu, pentru servicii de centru de date, procesare plăţi). Baza legală pentru transmitere este în acest caz Articolul 6(1) alineatul (b) sau alineatul (f) GDPR, în măsură în care nu este vorba despre prelucrători de date;

- Îndeplinirea obligaţiilor legale către autorităţi publice şi organe, baza legală pentru transmitere este în acest caz Articolul 6(1) alineatul (c) GDPR;

- Persoane angajate în cadrul activităţilor noastre de afaceri (de exemplu, auditori, bănci, asigurări, consilieri juridici, autorităţi de supraveghere, participanţi la achiziţii de companii sau la înfiinţarea de întreprinderi comune). Baza legală pentru transmitere este atunci Articolul 6(1) alineatul (b) sau alineatul (f) GDPR.

Cu excepţia cazurilor menţionate anterior, vom transmite datele cu caracter personal ale dvs. numai terţilor părţi dacă ne-aţi acordat un consimţământ explicit în acest sens. Baza legală în acest caz este Articolul 6(1) alineatul (a) GDPR.

În toate cazurile, volumul prelucrării datelor transmise este limitat la minimum necesar.

2. În cazul în care, în cadrul acestei declaraţii de protecţie a datelor, sunt folosite conţinuturi, instrumente sau alte mijloace de furnizori terţi, şi sediul menţionat al acestora se află într-o ţară terţă, se presupune că are loc o transferare a datelor în statele membre ale furnizorilor terţi. În cazul în care prelucrăm date într-o ţară terţă (adică în afara Uniunii Europene (UE) sau a Spaţiului Economic European (SEE)) sau prelucrarea are loc în cadrul utilizării serviciilor terţilor sau în cazul dezvăluirii sau transmiterii datelor către alte persoane, entităţi sau companii, acest lucru se va face numai în conformitate cu prevederile legale.

Cu excepţia cazurilor în care există un consimţământ explicit sau o transmitere contractuală sau legală, vom prelucra sau permite prelucrarea datelor numai în ţări terţe cu un nivel recunoscut de protecţie a datelor, obligaţii contractuale prin clauzele standard de protecţie ale Comisiei Europene, în cazul certificărilor sau a regulilor interne obligatorii privind protecţia datelor (Articolele 44 până la 49 GDPR, pagina de informaţii a Comisiei Europene: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/internaţional-dimension-data-protection_ro).

 

§ 6 Modificări ale notificărilor de confidenţialitate

Odată cu dezvoltarea continuă a serviciilor noastre sau ca urmare a modificărilor aduse cerinţelor legale sau autoritare, poate fi necesară adaptarea notificării de confidenţialitate. Versiunea actuală a notificării noastre de confidenţialitate poate fi găsită întotdeauna pe acesta pagină web.

 

B. Website

 

§ 1 Găzduirea site-ului web

Site-ul web al Epoch Times (URL: epochtimes-romania.com) este găzduit de către Asociaţia Timpuri Epocale.

Datele dvs. cu caracter personal sunt astfel stocate pe serverele noastre. Acestea pot include, de exemplu, date privind utilizarea, date meta şi date de comunicare, precum şi datele furnizate de dvs. în cazul comenzilor.

Pentru a îndeplini obligaţiile noastre contractuale faţă de clienţi şi faţă de persoanele care ar putea deveni clienţi potenţiali, baza legală pentru prelucrarea datelor este Articolul 6 alineatul (1) lit. b) GDPR. De asemenea, prelucrarea datelor are loc pentru a furniza site-ul nostru în mod sigur, rapid şi eficient, iar în acest sens, baza legală pentru prelucrare este Articolul 6 alineatul (1) lit. f) GDPR.

Dacă aţi dat consimţământ pentru prelucrarea datelor, baza legală pentru prelucrare este Articolul 6 alineatul (1) lit. a) GDPR. Dacă consimţământul include stocarea de cookie-uri sau accesul la informaţii de pe dispozitivul dvs., baza legală pentru stocare sau acces este § 25 alineatul (1) TTDSG (Legea germană privind telecomunicaţiile). Puteţi revoca consimţământul dvs. în orice moment.

Orice prelucrare a datelor are loc doar în măsură în care este necesară pentru îndeplinirea serviciilor contractuale datorate şi în conformitate cu instrucţiunile noastre.


§ 2 Colectarea şi stocarea datelor cu caracter personal şi tipul şi scopul utilizării lor

1. Toate datele colectate de noi, aşa cum sunt descrise mai jos, sunt stocate temporar pe serverele Epoch Times în cadrul necesar în aşa-numitele fişiere jurnal (log files).

2. În cazul în care încheiaţi un contract cu noi (în special un abonament), vom colecta şi procesa datele următoare cu consimţământul dvs. în scopul încheierii şi executării contractului:

* Pentru abonamentele online şi alte produse digitale:

- Adresa de e-mail

- Prenume şi nume de familie

- Parolă criptată

- Date ale furnizorului de plată Stripe: ID client, ID de plată, perioade de abonament

Baza legală pentru prelucrarea datelor este Articolul 6 alineatul (1) lit. b) GDPR, deoarece prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unui contract sau pentru măsuri precontractuale.

Odată ce datele nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului urmărit, acestea vor fi şterse.

* Pentru încheierea unui abonament prin intermediul site-ului web Epoch Times, este necesară înregistrarea pentru a facilita încheierea şi executarea contractului. În acest context, vom stoca următoarele date în conformitate cu Articolul 6 alineatul (1) lit. b) GDPR, pentru durata necesară până la realizarea scopului şi vor fi şterse după realizarea scopului:

- Adresa de e-mail

- Prenume şi nume de familie

- Parolă criptată

În cazul încheierii unui abonament, datele sunt colectate doar o singură dată pentru a realiza scopurile legate de încheierea şi executarea contractului.

Pentru înregistrare, pe lângă sistemul nostru propriu, în care datele nu sunt transmise terţilor, oferim şi posibilitatea de a vă înregistra şi autentifica pe site-ul nostru cu contul Google, pentru care utilizăm Google OAuth 2.0. Google OAuth 2.0 este un serviciu de înregistrare şi autentificare care permite autorizarea API. Prin intermediul autentificării cu Google OAuth 2.0 şi confirmarea ulterioară a accesului în ecranul de consimţământ Google OAuth 2.0, datele pot fi schimbate între Google şi noi. Transmiterea datelor noastre către Google se referă, printre altele, la informaţii precum adresa IP şi browserul utilizat. Cu toate acestea, numele reale sau parolele nu sunt transmise.

În conformitate cu Articolul 6 alineatul (1) lit. b) GDPR, în cazul în care utilizăm Google OAuth 2.0 pentru înregistrare şi autentificare, vom colecta următoarele date:

- Adresa de e-mail

- Prenume şi nume de familie

Google nu ne va transmite o parolă de la dvs. Datele vor fi stocate numai pentru durata necesară până la realizarea scopului şi vor fi şterse după realizarea scopului.

Pentru încheierea unui abonament, datele sunt colectate şi aici o singură dată pentru a realiza scopurile legate de încheierea şi executarea contractului.

Furnizorul Google OAuth 2.0 este: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (denumit în continuare: Google).

Nu poate fi exclusă posibilitatea ca datele să fie transferate către SUA în cazul utilizării Google OAuth 2.0. Transferul de date către SUA de către Google se realizează în conformitate cu clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene. Pentru mai multe informaţii, consultaţi aici: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Pentru mai multe informaţii despre scopul, gestionarea şi amploarea prelucrării datelor de la Google, consultaţi Politica de confidenţialitate a Google: https://policies.google.com/privacy

Utilizarea Google OAuth 2.0 are loc numai în cazul consimţământului dvs. în conformitate cu Articolul 6 alineatul (1) propoziţia 1 lit. a) GDPR.

Am încheiat un contract de prelucrare a datelor în numele terţilor (AVV) cu Google. Acesta este obligatoriu din punct de vedere legal privind protecţia datelor. Astfel, se asigură că toate prevederile GDPR sunt respectate şi că prelucrarea datelor are loc exclusiv în conformitate cu instrucţiunile noastre.

3. Pentru utilizarea funcţiei de comentarii de pe site-ul web Epoch Times, este necesară înregistrarea. În acest context, vom procesa următoarele date în conformitate cu Articolul 6 alineatul (1) lit. a) GDPR, pe baza consimţământului voluntar acordat de dvs.:

- Adresa de e-mail

- Prenume şi nume de familie

- Parolă criptată

Puteţi retrage oricând consimţământul acordat. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să ne trimiteţi un e-mail simplu la adresa: X. Comentariile dvs. şi datele asociate acestora vor fi stocate şi vor rămâne pe site-ul web Epoch Times până la ştergerea completă a conţinutului comentat sau până la ştergerea comentariului din motive legale (injurii etc.).

4. În cazul consimţământului expres acordat de dvs. în conformitate cu Articolul 6 alineatul (1) lit. a) GDPR, vom folosi adresa dvs. de e-mail pentru a vă trimite ştirile noastre prin newsletter, pentru a vă informa zilnic despre cele mai recente ştiri. Dezabonarea este posibilă în orice moment. Faceţi clic pe „Unsubscribe” într-un e-mail primit în cadrul newsletter-ului.

 

§ 3 Cereri de contact

Pentru a vă răspunde la întrebări în mod rapid şi eficient, folosim sistemul nostru propriu.

Sistemul nostru este utilizat atunci când ne contactaţi prin formularul de contact, e-mail sau telefon (conform § 6 mai sus).

Pentru a vă răspunde la întrebările prin e-mail sau formularul de contact, avem nevoie de adresa dvs. de e-mail, dar nu este necesar să furnizaţi numele dvs. Alte informaţii sunt opţionale. Odată ce datele nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului urmărit, acestea vor fi şterse. De asemenea, datele vor fi şterse dacă ne cereţi acest lucru.

Baza legală pentru prelucrarea datelor este Articolul 6 alineatul (1) lit. f) GDPR, deoarece aceasta este necesară pentru a asigura un răspuns rapid şi eficient la întrebările dvs.

 

§ 4 Utilizarea cookie-urilor

1. Pe site-ul nostru web utilizăm cookie-uri. Cookie-urile sunt fişiere mici de text care sunt atribuite browserului dvs. de pe hard disk-ul dvs. şi sunt stocate prin intermediul unei secvenţe caracteristice şi prin intermediul cărora anumite informaţii sunt furnizate entităţii care setează cookie-ul. Cookie-urile nu pot executa programe sau transmite viruşi către computerul dvs. şi, prin urmare, nu pot cauza daune. Ele sunt utilizate pentru a face oferta online mai prietenoasă pentru utilizator şi mai eficientă, deci mai plăcută pentru dvs.

2. Cookie-urile pot conţine date care permit recunoaşterea dispozitivului dvs. utilizat. Cu toate acestea, cookie-urile pot conţine şi doar informaţii referitoare la anumite setări care nu pot fi atribuite unei persoane. Cu toate acestea, cookie-urile nu pot identifica direct un utilizator.

3. Se face o distincţie între cookie-uri de sesiune, care sunt şterse atunci când închideţi browserul, şi cookie-uri permanente, care sunt stocate pentru o perioadă mai lungă decât sesiunea individuală. În ceea ce priveşte funcţia lor, se fac, de asemenea, distincţii între:

- Cookie-uri necesare: Cookie-urile necesare contribuie la utilizarea unui site web prin furnizarea de funcţionalităţi de bază, cum ar fi navigarea pe pagină şi accesul la zonele securizate ale site-ului. Site-ul web nu poate funcţiona corect fără aceste cookie-uri.

- Cookie-uri de preferinţă: Cookie-urile de preferinţă permit unui site web să îşi amintească informaţii care influenţează modul în care se comportă sau arată un site web, cum ar fi limba preferată sau regiunea în care vă aflaţi.

- Cookie-uri de statistică: Cookie-urile de statistică ajută proprietarii de site-uri web să înţeleagă cum interacţionează vizitatorii cu site-urile web prin colectarea şi raportarea anonimă a informaţiilor.

- Cookie-uri de marketing: Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a urmări vizitatorii pe site-uri web. Scopul este de a afişa anunţuri relevante şi atractive pentru utilizatorul individual, astfel încât să fie mai valoroase pentru editori şi terţe pârţi care se ocupă de publicitate.

- Cookie-uri neclasificate: Cookie-urile neclasificate sunt cookie-uri pe care tocmai încercăm să le clasificăm, împreună cu furnizorii de cookie-uri individuale.

4. Orice utilizare a cookie-urilor care nu este strict necesară din punct de vedere tehnic reprezintă un proces de prelucrare a datelor care este permis numai cu consimţământul expres şi activ al dvs., conform Art. 6 alin. (1) pct. a) din GDPR. Aceasta se aplică în special în cazul utilizării cookie-urilor de preferinţă, statistică sau marketing. În plus, datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul cookie-urilor sunt dezvăluite unor terţe pârţi numai dacă aţi acordat un consimţământ expres în conformitate cu Art. 6 alin. (1) pct. a) din GDPR.

Pentru site-ul nostru web, utilizăm instrumentul de consimţământ Cookiebot pentru a obţine consimţământul dvs. pentru stocarea anumitor cookie-uri pe dispozitivul dvs. sau pentru utilizarea altor tehnologii şi pentru a documenta în mod corespunzător consimţământul în conformitate cu cerinţele legale.

5. Furnizorul instrumentului de consimţământ Cookiebot este: Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhaga, Danemarca (denumit în continuare „Cookiebot”). La vizitarea site-ului nostru web, se realizează o conexiune către serverele Cookiebot pentru a obţine consimţământul dvs. şi orice alte declaraţii necesare. În urma acestei acţiuni, Cookiebot stochează un cookie în browserul dvs. pentru a atribui şi documenta consimţământul sau retragerea acestuia. Stocăm datele astfel colectate până când ne cereţi să le ştergem, să ştergem cookie-urile Cookiebot sau până când scopul prelucrării datelor nu mai este relevant. Deoarece utilizarea instrumentului Cookiebot are drept scop obţinerea consimţământului legal prescris de GDPR, inclusiv în conformitate cu Art. 6 alin. (1) pct. a) şi § 25 alin. (1) TTDSG, temeiul legal pentru prelucrarea datelor este Art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR şi pentru accesul la dispozitivul dvs., Art. 25 alin. (2) nr. 2 TTDSG.

6. De asemenea, aveţi posibilitatea de a configura setările browserului dvs. în conformitate cu preferinţele dvs. şi, de exemplu, să refuzaţi acceptarea cookie-urilor terţe sau a tuturor cookie-urilor în general. Vă avertizăm că este posibil să nu puteţi utiliza toate funcţiile acestui site web în acest caz.

7. Pentru mai multe informaţii cu privire la tipurile de cookie-uri utilizate pe site-ul Epoch Times şi modul în care puteţi gestiona setările cookie-urilor şi dezactiva anumite tipuri de urmărire, consultaţi https://epochtimes-românia.com/cookies

 

§ 5 Instrumente de analiză şi publicitate

Utilizăm diverse instrumente şi servicii pe site-ul nostru web pentru analiza traficului şi în scopuri de marketing:

1. Google Tag Manager

Pe site-ul nostru web utilizăm Google Tag Manager. Google Tag Manager este un injector de etichete javascript asincron care nu setează cookie-uri. Nu colectează date cu caracter personal şi nici nu le transmite către terţe pârţi. Google Tag Manager ne permite să integrăm şi să gestionăm diferite tehnologii în scopuri de analiză şi statistică pe site-ul nostru web.

Furnizorul Google Tag Manager este: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Deoarece utilizarea Google Tag Manager este necesară pentru a integra şi gestiona eficient şi în siguranţă diverse tehnologii pentru analiză şi statistică pe site-ul nostru web, temeiul legal pentru prelucrarea datelor este Art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR. În cazul în care aţi dat consimţământ pentru prelucrarea datelor, temeiul legal pentru prelucrare este Art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR. În cazul în care consimţământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informaţii de pe dispozitivul dvs., temeiul legal pentru stocare sau acces este § 25 alin. (1) TTDSG. Puteţi retrage consimţământul în orice moment.

2. Google Analytics

Pe site-ul nostru web utilizăm Google Analytics. Cu ajutorul acestuia putem monitoriza performanţa site-ului nostru web şi analiza comportamentul şi nevoile vizitatorilor site-ului nostru web. În acest scop, sunt colectate şi prelucrate date privind tipul de vizitatori, originea traficului, comportamentul utilizatorilor pe site şi cifrele de vânzări.

Furnizorul Google Analytics este: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (denumit în continuare „Google”). Google Analytics utilizează cookie-uri. Acestea sunt fişiere de text care sunt stocate pe computerul dvs. şi permit analizarea modului în care utilizaţi site-ul web. Informaţiile generate de cookie cu privire la utilizarea dvs. a acestui site web sunt în mod normal transferate la un server Google din SUA şi stocate acolo. Cu toate acestea, adresa dvs. IP este redusă în prealabil în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spaţiul Economic European. Numai în cazuri excepţionale, adresa IP completă este transferată la un server Google din SUA şi redusă acolo. În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informaţii pentru a evalua utilizarea site-ului, pentru a compila rapoarte cu privire la activităţile site-ului web şi pentru a furniza operatorului site-ului web alte servicii legate de utilizarea site-ului web şi a internetului.

Transferul de date către SUA de către Google are loc în conformitate cu clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene. Mai multe informaţii pot fi găsite aici: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Utilizarea Google Analytics are loc numai în cazul în care aţi dat consimţământ pentru cookie-urile de statistică în bannerul pentru cookie-uri, conform Art. 6 alin. (1) pct. a) din GDPR pentru prelucrare şi pentru stocarea cookie-urilor sau accesul la informaţii de pe dispozitivul dvs. conform § 25 alin. (1) TTDSG. Puteţi retrage consimţământul în orice moment. Am încheiat un acord de prelucrare a datelor cu Google. Aceasta este o cerinţă legală în domeniul protecţiei datelor. Prin aceasta, se asigură că toate prevederile GDPR sunt respectate şi prelucrarea datelor are loc exclusiv în cadrul instrucţiunilor pe care noi le-am furnizat.

3. Google AdSense

Pe site-ul nostru web utilizăm Google tehnologia AdSense. Utilizăm acest serviciu cu anunţuri ne-personalizate, care afişează anunţuri în cadrul ofertei noastre online şi pentru care primim o compensaţie.

Furnizorul Google AdSense este: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Google adsense utilizează tehnologii pentru recunoaşterea vizitatorilor, cum ar fi cookie-uri şi balize web (grafice invizibile).

Informaţiile colectate prin Google AdSense de pe site-ul nostru web cu privire la utilizarea site-ului (cum ar fi adresa IP) sunt în mod normal transferate către serverele Google din SUA şi stocate acolo. Cu toate acestea, Google poate transmite aceste informaţii şi partenerilor contractuali. Cu toate acestea, adresa dvs. IP nu este combinată cu alte date personale.

Transferul de date către SUA de către Google are loc în conformitate cu clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene. Mai multe informaţii pot fi găsite aici: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Utilizarea Google AdSense are loc numai în cazul în care aţi dat consimţământ pentru cookie-urile de marketing în bannerul pentru cookie-uri, conform Art. 6 alin. (1) pct. a) din GDPR pentru prelucrare şi pentru stocarea cookie-urilor sau accesul la informaţii de pe dispozitivul dvs. conform § 25 alin. (1) TTDSG. Puteţi retrage consimţământul în orice moment. Am încheiat un acord de prelucrare a datelor cu Google. Aceasta este o cerinţă legală în domeniul protecţiei datelor. Prin aceasta, se asigură că toate prevederile GDPR sunt respectate şi prelucrarea datelor are loc exclusiv în cadrul instrucţiunilor pe care noi le-am furnizat. Pentru mai multe informaţii privind protecţia datelor la Google, consultaţi: https://policies.google.com/privacy.

Informaţii cu privire la opţiunile de dezacord cu anunţurile Google pot fi găsite aici: https://policies.google.com/technologies/ads şi https://adssettings.google.com/authenticated.

4. Google Syndication

Pe site-ul nostru web utilizăm Google Syndication. Cu ajutorul acestuia putem urmări clicuri individuale în cadrul reţelei Google de publicitate.

Furnizorul Google Syndication este: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Prin intermediul Google Syndication, informaţiile colectate de pe site-ul nostru web (cum ar fi comportamentul utilizatorului, precum paginile web accesate, clicurile şi alte informaţii) pot fi transferate către serverele Google din SUA şi stocate acolo. Transferul de date către SUA de către Google are loc în conformitate cu clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene. Mai multe informaţii pot fi găsite aici: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Utilizarea Google Syndication are loc numai în cazul în care aţi dat consimţământ pentru cookie-urile de marketing în bannerul pentru cookie-uri, conform Art. 6 alin. (1) pct. a) din GDPR pentru prelucrare şi pentru stocarea cookie-urilor sau accesul la informaţii de pe dispozitivul dvs. conform § 25 alin. (1) TTDSG. Puteţi retrage consimţământul în orice moment. Am încheiat un acord de prelucrare a datelor cu Google. Aceasta este o cerinţă legală în domeniul protecţiei datelor. Prin aceasta, se asigură că toate prevederile GDPR sunt respectate şi prelucrarea datelor are loc exclusiv în cadrul instrucţiunilor pe care noi le-am furnizat. Pentru mai multe informaţii privind protecţia datelor la Google, consultaţi: https://policies.google.com/privacy?gl=de

5. Pixeli de urmărire a cuvintelor VG

Pe site-ul nostru web sunt incorporate parţial tracking-uri sau pixeli de numărare în texte încorporate. Astfel, numărul de accesări ale textelor este numărat şi trimis în formă anonimizată către VG Wort, pentru a putea calcula sumele pentru autori pentru textele respective.

Furnizorul de pixeli VG Wort este: Verwertungsgesellschaft WORT – VG WORT (Asociaţia de Exploatare WORT - VG WORT), Untere Weidenstraße 5, 81543 München (denumită în continuare „VG Wort”). Prelucrarea datelor cu ajutorul pixelilor VG Wort are loc numai în cazul în care aţi dat consimţământ pentru cookie-urile de statistică în bannerul pentru cookie-uri, conform Art. 6 alin. (1) pct. a) din GDPR pentru prelucrare şi pentru stocarea cookie-urilor sau accesul la informaţii de pe dispozitivul dvs. conform § 25 alin. (1) TTDSG. Puteţi retrage consimţământul în orice moment.

6. Mixpanel

Pe site-ul nostru web utilizăm Mixpanel. Utilizarea acestuia este esenţială pentru a urmări performanţa site-ului nostru web şi pentru a analiza comportamentul şi nevoile vizitatorilor site-ului nostru web, în vederea îmbunătăţirii produsului nostru. În acest scop, sunt colectate şi prelucrate date privind tipul de vizitatori, originea traficului, comportamentul utilizatorilor pe site.

Furnizorul Mixpanel este: compania americană Mixpanel Inc., One Front Street, Floor 28, San Francisco, CA 94111, SUA (denumită în continuare „Mixpanel”). Mixpanel utilizează cookie-uri. Acestea sunt fişiere de text care sunt stocate pe computerul dvs. şi permit analizarea modului în care utilizaţi site-ul web. Orice date transmise către Mixpanel sunt prelucrate şi stocate în UE, în conformitate cu „EU Residency”, aşa cum este descris aici: https://help.mixpanel.com/hc/en-us/articles/360039135652-Data-Residency-in-EU.

Adresa IP este anonimizată. Numai în cazul în care consimţământul pentru cookie-urile de statistică a fost dat, Mixpanel procesează adresa IP pentru a determina şi stoca locaţia utilizatorului până la nivelul maxim de granularitate „oraş”; în acest caz, însă, adresa IP nu este stocată.

Mixpanel stochează un ID generat aleatoriu ca şi cookie, pentru a putea urmări interacţiunile utilizatorului. Acesta este un „cookie First Party”, ceea ce înseamnă că cookie-ul este disponibil doar pe epochtimes-românia.com. Astfel, urmărirea pe mai multe site-uri nu este posibilă.

În scopul analizei, sunt transmise către Mixpanel metadate ale site-ului, cum ar fi:

- URL-ul

- ID-ul articolului

- Autorul articolului

În cele din urmă, este transmis cheia tehnică a contului utilizatorului.

În numele operatorului acestui site web, Mixpanel va utiliza aceste informaţii pentru a evalua utilizarea site-ului, pentru a compila rapoarte cu privire la activităţile site-ului web şi pentru a furniza operatorului site-ului web alte servicii legate de utilizarea site-ului web şi a internetului.

Transferul de date către SUA de către Mixpanel are loc în conformitate cu clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene. Acordul de prelucrare a datelor a fost încheiat.

Pentru mai multe informaţii privind scopul şi amploarea prelucrării datelor, consultaţi: https://mixpanel.com/legal/dpa şi https://mixpanel.com/legal/privacy-policy.

 

§ 6 Modulele pentru reţelele sociale

1. Utilizăm pe site-ul nostru module pentru reţelele sociale de la diferiţi furnizori (Facebook, Twitter), pe care le puteţi recunoaşte după logourile serviciilor respective. În scopul protejării datelor dvs., folosim soluţia cunoscută sub denumirea de Shariff. Prin aceasta, nu se stabileşte o conexiune cu serverul furnizorului reţelei sociale atunci când accesaţi o pagină în care sunt încorporate modulele pentru reţelele sociale, ci numai atunci când faceţi clic pe butonul reţelei respective. După ce aţi făcut clic pe buton, veţi fi redirecţionat către site-ul reţelei sociale, iar aceasta va fi responsabilă în ceea ce priveşte prelucrarea ulterioară a datelor. După activarea butonului pentru reţelele sociale, adresa IP va fi transmisă împreună cu informaţii despre vizita pe site-ul nostru. În cazul în care sunteţi conectat la reţeaua socială, este posibilă asocierea cu contul dvs. de utilizator. Fără îndoială, o legătură între conţinutul site-ului nostru şi contul dvs. de utilizator este posibilă. Informaţii despre conţinutul datelor transmise şi despre prelucrarea datelor nu ne sunt furnizate de către Facebook.

Răspunderea noastră comună în ceea ce priveşte colectarea şi prelucrarea datelor descrisă mai sus se limitează la procesele de colectare a datelor pe site-ul nostru şi la prelucrarea datelor colectate prin intermediul acestor procese prin transmiterea lor către Meta. Prelucrările ulterioare ale datelor efectuate de Meta după transmiterea datelor către aceasta nu intră în sfera responsabilităţii noastre privind protecţia datelor. În cazul în care doriţi să vă exercitaţi drepturile referitoare la prelucrarea datelor efectuată de Meta, puteţi face acest lucru direct către Meta. Cu toate acestea, vom transmite Meta drepturile pe care le-aţi exercitat referitoare la prelucrarea datelor efectuată de Meta în legătură cu site-ul nostru în conformitate cu obligaţiile noastre legale.

Prin faptul că faceţi clic pe butonul pentru reţelele sociale, vă daţi consimţământul pentru prelucrarea datelor descrisă mai sus în conformitate cu Articolul 6, paragraful (1), litera a) din GDPR şi pentru accesul la informaţiile de pe dispozitivul dvs. în conformitate cu § 25, paragraful (1) din TTDSG. Puteţi revoca consimţământul dvs. în orice moment.

Utilizarea aplicaţiei Shariff are loc în conformitate cu Articolul 6, paragraful (1), litera c) din GDPR, pentru a obţine consimţământurile pentru prelucrarea datelor în conformitate cu Articolul 6, paragraful (1), litera a) din GDPR şi pentru accesul la informaţiile de pe dispozitivul dvs. în conformitate cu § 25, paragraful (1) din TTDSG.

2. Facebook

Utilizăm pe site-ul nostru modulul pentru reţeaua socială Facebook (în continuare: Facebook).

Furnizorul modulului pentru Facebook este: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda (în continuare: Meta).

Puteţi găsi o listă a elementelor individuale ale reţelei sociale aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins

După ce faceţi clic pe butonul Facebook, veţi fi redirecţionat către site-ul Facebook, iar Meta va fi responsabilă pentru prelucrarea ulterioară a datelor. După activarea butonului Facebook, adresa IP va fi transmisă împreună cu informaţii despre vizita pe site-ul nostru. În cazul în care sunteţi conectat la reţeaua socială, este posibilă asocierea cu contul dvs. de utilizator. O legătură între conţinutul site-ului nostru şi contul dvs. de utilizator este, de asemenea, posibilă. Informaţii despre conţinutul datelor transmise şi despre prelucrarea datelor nu ne sunt furnizate de către Facebook.

Răspunderea noastră comună în ceea ce priveşte colectarea şi prelucrarea datelor descrise mai sus se limitează la procesele de colectare a datelor pe site-ul nostru şi la prelucrarea datelor colectate prin intermediul acestor procese prin transmiterea lor către Meta. Prelucrările ulterioare ale datelor efectuate de Meta după transmiterea datelor către aceasta nu intră în sfera responsabilităţii noastre privind protecţia datelor. În cazul în care doriţi să vă exercitaţi drepturile referitoare la prelucrarea datelor efectuată de Meta, puteţi face acest lucru direct către Meta. Cu toate acestea, vom transmite Meta drepturile pe care le-aţi exercitat referitoare la prelucrarea datelor efectuată de Meta în legătură cu site-ul nostru în conformitate cu obligaţiile noastre legale.

Prin faptul că faceţi clic pe butonul Facebook, vă daţi consimţământul pentru prelucrarea datelor descrisă mai sus. Utilizarea modulului pentru reţeaua socială Facebook are loc numai în cazul acordului dvs. în conformitate cu Articolul 6, paragraful (1), litera a) din GDPR pentru prelucrarea datelor şi pentru stocarea cookie-urilor sau pentru accesul la informaţii de pe dispozitivul dvs. în conformitate cu § 25, paragraful (1) din TTDSG. Puteţi revoca consimţământul dvs. în orice moment.

Vă aducem la cunoştinţă că, potrivit informaţiilor furnizate de către Meta, este posibilă transferarea datelor către Statele Unite ale Americii şi alte ţări terţe. Transferul datelor de către Meta către Statele Unite ale Americii are loc în conformitate cu clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene. Mai multe informaţii în acest sens puteţi găsi aici:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

3. Twitter

Utilizăm pe site-ul nostru modulul pentru reţeaua socială Twitter.

Furnizorul modulului pentru Twitter este: Twitter Internaţional Company, One Cumberland Place, Phenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlanda (în continuare: Twitter).

După ce faceţi clic pe butonul Twitter, veţi fi redirecţionat către site-ul reţelei sociale, iar Twitter va fi responsabil pentru prelucrarea ulterioară a datelor. După activarea butonului Twitter, adresa IP va fi transmisă împreună cu informaţii despre vizita pe site-ul nostru. În cazul în care sunteţi conectat la reţeaua socială, este posibilă asocierea cu contul dvs. de utilizator. O legătură între conţinutul site-ului nostru şi contul dvs. de utilizator este, de asemenea, posibilă. Informaţii despre conţinutul datelor transmise şi despre prelucrarea datelor nu ne sunt furnizate de către Twitter.

Răspunderea noastră comună în ceea ce priveşte colectarea şi prelucrarea datelor descrise mai sus se limitează la procesele de colectare a datelor pe site-ul nostru şi la prelucrarea datelor colectate prin intermediul acestor procese prin transmiterea lor către Twitter. Prelucrările ulterioare ale datelor efectuate de Twitter după transmiterea datelor către acesta nu intră în sfera responsabilităţii noastre privind protecţia datelor. În cazul în care doriţi să vă exercitaţi drepturile referitoare la prelucrarea datelor efectuată de Twitter, puteţi face acest lucru direct către Twitter. Cu toate acestea, vom transmite Twitter drepturile pe care le-aţi exercitat referitoare la prelucrarea datelor efectuată de Twitter în legătură cu site-ul nostru în conformitate cu obligaţiile noastre legale.

Prin faptul că faceţi clic pe butonul Twitter, vă daţi consimţământul pentru prelucrarea datelor descrisă mai sus. Utilizarea modulului pentru reţeaua socială Twitter are loc numai în cazul acordului dvs. în conformitate cu Articolul 6, paragraful (1), litera a) din GDPR pentru prelucrarea datelor şi pentru stocarea cookie-urilor sau pentru accesul la informaţii de pe dispozitivul dvs. în conformitate cu § 25, paragraful (1) din TTDSG. Puteţi revoca consimţământul dvs. în orice moment.

Vă aducem la cunoştinţă că, potrivit informaţiilor furnizate de către Twitter, este posibilă transferarea datelor către Statele Unite ale Americii şi alte ţări terţe. Transferul datelor de către Twitter către Statele Unite ale Americii are loc în conformitate cu clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene. Mai multe informaţii în acest sens puteţi găsi aici:

https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html

Mai multe informaţii despre protecţia datelor la Twitter găsiţi aici: https://twitter.com/de/privacy

§ 7 Google reCAPTCHA

Folosim pe site-ul nostru Google reCAPTCHA.

Furnizorul Google reCAPTCHA este: Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (în continuare: Google).

Prin intermediul Google reCAPTCHA, asigurăm că introducerile de date sunt efectuate doar de persoane şi nu de aplicaţii automate. Google reCAPTCHA colectează şi analizează diverse date, cum ar fi adresa IP, durata de şedere pe site şi comportamentul cursorului. Aceste colectări de date au loc în fundal, fără ca utilizatorul să fie informat automat cu privire la acest lucru.

Prelucrarea datelor are loc în conformitate cu Art. 6 alin. 1 pct. f) GDPR, deoarece avem un interes legitim de a ne proteja împotriva utilizării abuzive a site-ului nostru de către aplicaţii automate.

Dacă aţi acordat consimţământul pentru prelucrarea datelor, baza legală pentru prelucrare este Art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR. Dacă consimţământul include stocarea datelor sau accesul la date pe dispozitivul dvs., baza legală pentru stocare sau acces este § 25 alin. 1 TTDSG. Consimţământul dvs. poate fi retras în orice moment.

Prelucrarea datelor de către Google este posibilă şi în Statele Unite. Statele Unite sunt considerate o ţară terţă în care nu există un nivel adecvat de protecţie a datelor, conform opiniei Curţii Europene de Justiţie, motiv pentru care riscurile pentru datele prelucrate nu pot fi excluse.

În cazul unei transferări de date către Statele Unite de către Google, aceasta se face conform clauzelor contractuale standard ale Comisiei Europene. Găsiţi condiţiile de prelucrare a datelor de la Google, care fac referire la clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene, aici: https://business.safety.google/adscontrollerterms/sccs/

Pentru mai multe informaţii despre protecţia datelor la Google, accesaţi:

https://policies.google.com/privacy?hl=ro

https://policies.google.com/terms?hl=ro.

 

§ 8 Integrarea de Conţinut de la Terţi

1. Youtube

Integram pe site-ul nostru conţinut de pe Youtube (URL: www.youtube.com).

Youtube este operat de: Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (în continuare: Google).

La vizitarea site-ului nostru, în cazul în care aţi dat consimţământul în banerul de cookie-uri pentru cookie-uri de marketing, se stabileşte o conexiune între dispozitivul dvs. şi serverul Google şi se informează că aţi vizitat site-ul nostru.

La utilizarea platformei Youtube pot fi stocate „cookie-uri” pe dispozitivul dvs. sau pot fi utilizate alte tehnologii de recunoaştere. Datele obţinute în acest fel sunt utilizate în scopuri de optimizare a youtube-ului, de realizare a statisticilor şi de asigurare a siguranţei utilizării.

Dacă sunteţi conectat la Youtube, este posibil să fie asociat cu contul dvs. de utilizator. Google nu ne furnizează informaţii cu privire la conţinutul datelor transmise şi la prelucrarea acestora.

Baza legală pentru prelucrare este Art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR. Dacă consimţământul include stocarea datelor sau accesul la date pe dispozitivul dvs., baza legală pentru stocare sau acces este § 25 alin. 1 TTDSG. Consimţământul dvs. poate fi retras în orice moment.

Prelucrarea datelor de către Google este posibilă şi în Statele Unite.

În cazul unei transferări de date către Statele Unite de către Google, aceasta se face conform clauzelor contractuale standard ale Comisiei Europene. Găsiţi condiţiile de prelucrare a datelor de la Google, care fac referire la clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene, aici: https://business.safety.google/intl/ro/adsprocessorterms/

Pentru mai multe informaţii despre protecţia datelor la Google, accesaţi:

https://policies.google.com/privacy?hl=ro

https://policies.google.com/terms?hl=ro.